Hlavná navigácia
Navigácia

Osobné údaje

Veškeré údaje, které zde kupující uvádí podléhají ustanovením z.č. 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel. Prodávající, který je zároveň provozovatel tohoto on-line objednávkového systému je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele elektronického obchodu a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk se zákazníky. Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí z.č. 101/2000 Sb., Zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.

Zákazník svým svobodným rozhodnutím odeslat on-line objednávku a poskytnout tak prodávajícímu své osobní údaje dává najevo, že si je vědom všech níže uvedených skutečností a na dobu neurčitou tak uděluje prodávajícímu svůj výslovný souhlas s dalším zpracováním svých osobních údajů v poskytnutém rozsahu pro účely splnění zákonných povinností a pro obchodní, marketingové a archivační účely prodávajícího.

V případě objednávky u společnosti JM-DODOS s.r.o. zpracováváme následující osobní údaje:

Jestliže u nás nakoupíte, vaše údaje používáme, abychom vyřídili vaši objednávku, chránili své právní nároky a plnili své zákonné povinnosti. S pomocí vašich kontaktů a dalších údajů Vám můžeme zobrazovat a zasílat naše speciální nabídky. Ke zpracování osobních údajů nás opravňuje buď dodržování právních povinností, naše oprávněné zájmy nebo váš souhlas. Vaše údaje můžeme také zpracovávat, pokud jste adresátem zboží nebo služby, které jsou u nás objednány nebo pokud s námi komunikujete.

Vaše osobní data uchováváme zabezpečeně, tak aby nemohlo dojít ke zneužití neoprávněnou osobou. Zavedli jsme vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy pro ochranu a zabezpečení informací, které shromažďujeme on-line.

Osobní údaje mohou být zpřístupněny smluvnímu dopravci pro účely doručení zboží.

Zpracování na základě plnění smlouvy

Pokud u nás jako fyzická osoba nakoupíte, zpracováváme vaše osobní údaje za účelem vyřízení vaší objednávky vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o vašich objednávkách. V případě že u nás nakoupíte jako zástupce právnické osoby, zpracováváme tytéž údaje za stejným účelem na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího v uzavření a plnění smlouvy s osobou, kterou zastupujete. Pokud jste adresátem zboží nebo služby, které byly u nás objednány, zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje.

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu nezbytnou k vyřízení vaší objednávky, popř. vyřízení smluvního požadavku, jako je reklamace.

Zpracování na základě plnění právních povinností

Některé údaje musíme uchovávat kvůli plnění zákonem stanovené povinnosti. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme právě z tohoto důvodu, nemusíme získat pro takové zpracování váš souhlas. Na tomto právním základě zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o objednávkách, a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu nejvýše 10 let od vydání posledního dokladu k vaší objednávce.

Právo na výmaz a omezení zpracování

V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. V případě oprávněného důvodu vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme. Právo na výmaz bohužel nelze uplatnit v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti.

Požádáte-li o informaci o zpracování svých osobních údajů, jsme vám povinni tuto informaci bez zbytečného odkladu předat.

Tento web používá pro svůj provoz cookies. Více informací